Начало
За Синтес Билд
 
Изпълнени обекти
 
Клиенти
 
Контакти
 
Политика
 
Лични данни
 
01.12.2021
СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
ЗА ПРОДАЖБА
 
  Начало     Политика
 

 


 

ПОЛИТИКА

ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ :

І.  ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ;

ІІ. ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА  РАБОТНИ –

     ЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ;

 

За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:

 

Ø      Непрекъснато повишаване на качеството на произвежданите продукти и предоставяни услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност, осигуряваща конкурентноспособност на дружествата;

Ø      Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване;

Ø      Участие на целия ръководен състав при определяне насоките, целите и задачите на политиката по качеството, здраве и безопасност при работа, както и въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране на тази политика;

Ø      Постигане съответствие с приложимите правни и други изисквания по отношение на условията на производството и ЗБР;

Ø      Извършване на целенасочен мониторинг и измерване за оценяване на резултатността спрямо здравето и безопасността при работа и определяне на мерки за подобряване;

Ø      Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици и партньори и поставяне на изисквания за опазване на здравето и безопасността при работа;

Ø      Развиване на системи и механизми за изпълнението, прегледа и актуализирането на настоящата политика, правейки я достъпна до персонала на дружеството, обществеността и всички останали заинтересовани страни;

Ø      Непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на ИСУ на качеството и ЗБР, чрез периодична оценка на постигнатите резултати, системен контрол по изпълнението на поставените задачи.

     В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници от всички звена на “ СИНТЕС БИЛД ” ЕООД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобрение и развитие.

 

 Дата : 28.02.2009                                                                               Управител:........................

                                                                                                              (инж. Ал. Немцов)